Pożegnanie SUN1000
Nowoczesne technologie!
Klaster BEM
Łączymy ze światem!

Regulamin usługi kolokacji

Regulamin Świadczenia Usług Kolokacji przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Świadczenia Usług Kolokacji określa szczegółowe zasady świadczenia tych usług przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej (WCSS).
 2. Usługi kolokacji są usługami dodanymi do usług telekomunikacyjnych.
 3. Pełny zakres usług świadczonych przez PWr-WCSS określa Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych we Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.
 4. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i Kolokacji są zamieszczone na stronie http://www.wcss.pl.

§ 2 Definicje

 1. Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (PWr-WCSS) podmiot prawny wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 756.
 2. Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe – jednostka organizacyjna Pwr świadcząca usługi telekomunikacyjne i usługi dodane do tych usług, między innymi usługę kolokacji.
 3. Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa (WASK) – sieć metropolitalna na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego, którego operatorem jest PWr-WCSS.
 4. Umowa – umowa zawarta na świadczenie usługi kolokacji między PWr-WCSS a Najemcą.
 5. Najemca – druga strona umowy.
 6. Cennik – oznacza aktualny Cennik Usług Świadczonych przez PWr-WCSS, który zamieszczony jest na stronie http://www.wcss.pl.
 7. Serwerownia kolokacyjna – wydzielone pomieszczenie we WCSS
  a)        będące osobną strefą kontroli dostępu
  b)        będące osobną strefą o odporności ogniowej
  c)        wyposażona w system automatycznego gaszenia
  d)       objęta monitoringiem wizyjnym
  e)        wyposażona w trójfazowe tory zasilające niskiego napięcia (NN), zasilanie jest zasilaniem gwarantowanym z podtrzymaniem awaryjnym UPS
  f)         wyposażona w nadmiarowy system klimatyzacji precyzyjnej.
 8. Kiosk – wydzielona część serwerowni kolokacyjnej WCSS wyposażona w szafy będące osobną strefą w serwerowni pozwalającą na zamknięcie tzw. „strefy zimnej” w układzie klimatyzacji.
 9. Szafa – obudowa o wymiarach 600 x 1200 lub 800 x 1200 standardu 19” przeznaczona do instalacji urządzeń informatycznych o wymiarach do 47U.
 10. Półka – jednostka powierzchni użytkowej w szafie o wysokości 1U (1,75 cala/ 44,45 mm).
 11. Urządzenia – urządzenia teleinformatyczne w standardzie obudowy 19” służące do przetwarzania danych, składające się z części.
 12. Godziny robocze – godziny między 08:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Tryb ciągły – oznacza czas tj. 24 godz./ dobę, 7 dni/ tydzień, 365 dni/ rok.

§ 3 Zakres stosowania regulaminu

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy.
 2. Dopuszcza możliwość rozszerzenia lub ograniczenia Regulaminu w Umowie.

§ 4 Zakres Usługi

 1. Udostępnienie przez WCSS na rzecz Najemcy przestrzeni określonej w Umowie dla zamontowania przez Najemcę swoich urządzeń.
 2. Umożliwienie dostępu do urządzeń przez osoby wskazane przez Najemcę.
 3. Zapewnienie podłączenia urządzeń do zasilania  prądem elektrycznym.
 4. Zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza w tzw. „strefie zimnej”.
 5. Podłączenie urządzeń Najemcy do portów telekomunikacyjnych WCSS.

§ 5 Cena

Cena Usługi Kolokacji określana jest w umowie na podstawie Cennika Usług WCSS.

§ 6 Sposób instalacji i eksploatacji urządzeń

 1. Najemca oświadcza, że urządzenia spełniają wszystkie wymogi zapewniające ich bezpieczną eksploatację w pomieszczeniach WCSS.
 2. Urządzenia instalowane są i konfigurowane przez Najemcę.
 3. Najemca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia transportu do siedziby WCSS.
 4. Protokół przekazania urządzeń zostanie podpisany przez wyznaczonych przedstawicieli Najemcy i WCSS.

§ 7 Ubezpieczenie

Najemca we własnym zakresie może ubezpieczyć urządzenia i ich oprogramowanie na czas kolokacji wskazany w Umowie.

§ 8 Dostęp do urządzeń

 1. WCSS zapewnia dostęp do urządzeń dla osób wskazanych przez Najemcę na piśmie.
 2. Dostęp do urządzeń możliwy jest wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika WCSS.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody wyrządzone przez samo urządzenie jak i oprogramowanie zainstalowane w zasobach urządzenia.
 2. WCSS nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za jakiekolwiek straty i szkody w urządzeniu i użytkowaniu oraz za dane i oprogramowania zainstalowane w zasobach urządzenia.
 3. PWr-WCSS nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody wyrządzone przez urządzenia Najemcy wobec innych podmiotów.
 4. WCSS i Najemca zobowiązują się do wzajemnego informowania o dostrzeżonych nieprawidłowościach w pracy urządzenia.
 5. WCSS może odłączyć urządzenia Najemcy bez uprzedniego powiadomienia w przypadku zagrożenia przerwaniem pracy lub zakłócaniem pracy innych urządzeń. Odłączenie urządzeń Najemcy z przyczyn wskazanych powyżej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Najemcy w stosunku do PWr-WCSS.

§ 10 Usunięcie urządzeń

 1. Najemca zobowiązuje się do usunięcia urządzeń w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
 2.  Wydanie urządzeń musi być potwierdzone protokolarnie przez upoważnionego przedstawiciela Najemcy.
 3. Najemca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia transportu do swojej siedziby.
 4.  

Regulamin został przyjęty przez Radę Użytkownikó WASK w dniu 18.12.2014 roku

regulamin   (.pdf)

Informacje dodatkowe: