Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PIONIER-LAB

Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur badawczych z Ekosystemami Innowacji realizowany jest z myślą o jednostkach badawczo-rozwojowych. Dzięki nowoczesnym laboratoriom i infrastrukturze umożliwi prowadzenia badań w kluczowych obszarach z zakresu nowych technologii związanych z Internetem społecznościowym, bezpiecznym e-handlem oraz sieciami nowych generacji. 

Więcej ...

EUROCC

EUROCC – pełna nazwa: National Competence Centres in the framework of EuroHPC – Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC – jest projektem, który ma na celu poprawę i wyrównanie w Europie poziomu możliwości wykonywania zaawansowanych obliczeń (High Performance Computing) na potrzeby nauki, przemysłu i administracji publicznej. 

Więcej ...

EuroHPC

Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL to projekt, który jest polskim etapem budowy europejskiego systemu superkomputerów klasy eksaskalowej, realizowanego przez wspólne przedsięwzięcie EuroHPC (EuroHPC JU). Umożliwi wykonywanie obliczeń w wielkiej skali ponad granicami państw.

Więcej ...

Dariah.lab

Celem projektu Dariah.lab jest utworzenie krajowej inteligentnej cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce. Będzie ona służyć pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji różnorodnych danych badawczych oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych.

Więcej ...

AZON

Projekt AZON Atlas Zasobów Otwartej Nauki ma na celu poprawienie dostępności, jakości i zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Do zadań AZONu należy gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zasobów nauki w formie cyfrowej dla wszystkich zainteresowanych grup społecznych. Obecnie trwa II edycja projektu.

Więcej ...

LIFE-MAPPINGAIR/PL

Celem projektu  „Czy wiesz, czym oddychasz – kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPINGAIR/PL” jest budowa platformy edukacyjnej poświęconej problematyce jakości powietrza. Umożliwi ona powszechny dostęp do wiarygodnych informacji o zanieczyszczeniach powietrza w miejscu zamieszkania.

Więcej ...

PRACE

Inicjatywa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) ma na celu dostarczenie naukowcom i inżynierom w Europie infrastruktury i usługi HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PetaFlop/s, porównywalnej z najlepszymi dostępnymi usługami tego typu na świecie. Infrastruktura badawcza PRACE-RI budowana jest z pomocą kolejnych projektów europejskich, w pracach których bierze udział WCSS: PRACE PP, PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP, PRACE-4IP, PRACE-5IP i PRACE-6IP.

Więcej ...

PRACE-LAB

Projekt PRACE-LAB ma na celu budowę szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi. W wyniku realizacji projektu zostanie podniesiona wydajność polskiej infrastruktury obliczeniowej oraz nastąpi rozszerzenie infrastruktury składowania danych.

Więcej ...

KMD

Krajowy Magazyn Danych (KMD) to rozproszona infrastruktura składowania danych budowana przez ośmiu partnerów z Polski, w tym WCSS, dostępna za pośrednictwem sieci naukowej PIONIER oraz sieci miejskich MAN. System KMD dostarcza wydajnych metod dostępu i operacji na danych oraz zapewnia wysoki poziom ich wiarygodności, niezawodności oraz bezpieczeństwa. System powstał w trakcie projektu badawczego KMD i był rozwijany w ramach projektu KMD2.

Więcej ...

RegSOC

Celem projektu Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (RegSOC) jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym poprzez przygotowanie i prototypowe uruchomienie centrum cyberbezpieczeństwa na użytek instytucji publicznych, z możliwością rozszerzenia na podmioty niepubliczne. Projekt umożliwi przygotowanie wzorcowego rozwiązania, następnie adaptowanego i rozwijanego na kolejne regiony Polski.

Więcej ...

Beesensor

Założeniem projektu Beesensor  jest  znalezienie skutecznej metody do wczesnego wykrywania chorób pszczelich, co pozwoli zapobiec pogłębiającemu się zmniejszaniu populacji pszczoły miodnej. Działania w projekcie będą oparte o platformę analityczną stworzoną na potrzeby określania stanu rodzin pszczelich, dzięki której będzie możliwe monitorowanie poziomu występowania diagnozowanych chorób.

Więcej ...

SPIN-LAB

Projekt SPIN-LAB (Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych)  miał na celu unowocześnienie i usprawnienie działalności polskich laboratoriów badawczych. W ramach projektu udostępniono platformę E-SCIENCE.PL, która jest dedykowana środkowiskom naukowym i ułatwia współdzielenie, przetwarzanie i gromadzenie danych oraz bezpieczną prezentację i wymianę wyników badań.

Więcej ...

Innowacyjna Uczelnia - Innowacyjny Nauczyciel

Projekt Innowacyjna Uczelnia – Innowacyjny Nauczyciel ma na celu doskonalenie kompetencji kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej.  Realizacja projektu obejmuje działania szkoleniowe z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją.

Więcej ...

MAN-HA

Projekt MAN-HA (Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności) to kontynuacja prac prowadzonych przez członków konsorcjum PIONIER w ramach projektów PLATON, NewMAN i KMD/KMD2. Podstawowym celem projektu była integracja wybranych usług w sieci PIONIER oraz wypracowanie nowych rozwiązań o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa i dostępności.

Więcej ...

PL-Grid

PL-Grid (Polish National Grid Initiative) to gridowa infrastruktura obliczeniowa o zasięgu krajowym budowana od 2008 r. przez 5 polskich centrów KDM: ACK Cyfronet AGH, ICM UW, PCSS, CI TASK oraz WCSS. Budowie infrastruktury towarzyszyły następujące projekty badawcze:  Projekt PL-Grid, PLGrid Plus oraz PLGrid NG.

Więcej ...

100NET

Projekt 100NET (Optyczna sieć naukowa nowej generacji) zakładał zbudowanie nowoczesnej sieci optycznej nowej generacji obejmującej swym zasięgiem teren całego kraju, do której stworzenia wykorzystano światłowodową infrastrukturę sieci PIONIER. Do rozbudowanej infrastruktury zostały dołączone 22 jednostki wiodące MAN i KDM, a za ich pośrednictwem 363 uczelnie wyższe i jednostki naukowe.

Więcej ...

PLATON

Platforma Obsługi Nauki PLATON to infrastruktura sprzętowa i programowa o zasięgu krajowym budowana w ramach projektu PLATON. Projekt realizowały 22 jednostki będące jednocześnie członkami Konsorcjum PIONIER, w tym WCSS. Celem projektu był rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych.

Więcej ...

EGI

European Grid Infrastructure (EGI) jest inicjatywą europejskich ośrodków obliczeniowych zaangażowanych w rozwijanie infrastruktury gridowej w Europie. Początki tej inicjatywy sięgają projektów EGEE (Enabling Grid for E-sciencE, EGEE I/II/III), realizowanych w latach 2004-2010. Projektem wspomagającym EGI jest projekt EGI-InSPIRE, współfinansowany w ramach 7PR.

Więcej ...

NewMAN

Projekt NewMAN miał na celu rozbudowę 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych  nauki, by zapewnić instytucjom naukowym, rozlokowanym na terenie całego kraju, dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej.  Infrastruktura wykorzystywana jest do wpierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwia łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową PIONIER.

Więcej ...

Więcej projektów

Więcej ...