Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy badawczej (2b)

Wrocław, 19.11.2012 r.

Zapytanie ofertowe – dot. wykonania ekspertyzy badawczej.

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej, w ramach realizowanego projektu pt. „Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-GRID dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL Grid Plus” poszukuje wykonawcy ekspertyzy badawczej której tematem będzie:

Analiza dostępnych metod obliczeniowych chemii kwantowej i dobór optymalnych do badań widm dwufotonowych.

Szczegółowy opis przedmiotu:

Zasadniczym przedmiotem analizy będzie wskazanie, zgodnie z najnowszą wiedza, ścieżek jakościowego i ilościowego opisu widm dwufotonowych w oparciu o współczesne metody chemii obliczeniowej zintegrowane z dostępnymi pakietami obliczeniowymi

 1. Identyfikacja istotnych parametrów materiałów molekularnych i nanostruktur posiadających duże wartości przekrojów czynnych na absorpcję dwufotonową  pod kątem możliwości przewidywania ich wartości w ramach modeli teoretycznych.
 2. Zbadanie możliwości określenia przy pomocy metod obliczeniowych ilościowej miary dla przekroju czynnego na absorpcję dwufotonową w terapii fotodynamicznej, zapisie informacji, konstrukcji ograniczników optycznych.
 3. Ocena i dobór metod obliczeniowych pod kątem dostarczania informacji o:
  1. Strukturze elektronowej stanu podstawowego i stanów wzbudzonych dużych układów molekularnych .
  2. Intensywności przejść elektronowych w widmach jednofotonowych i dwufotonowych: siły oscylatora, dipolowych momentów przejść, prawdopodobieństwa absorpcji dwufotonowej.
  3. Przekrojach czynnych na absorpcje dwufotonową.
  4. Możliwościach analizy i opisu funkcji kształtu linii widmowej.
  5. Wpływie efektów otoczenia (rozpuszczalnik, matryca polimerowa) na strukturę widm elektronowych.
  6. Rozkładzie gęstości elektronowej w molekułach.
 4. Analiza dostępnego oprogramowania obliczeniowego realizującego wybrane w Ekspertyzie metody obliczeniowe ze względu na:
  1. Ilościowe oszacowania parametrów charakteryzujących widma dwufotonowe.
  2. Złożoność procedury obliczeniowej,
  3. Wymagania ze względu na oczekiwaną wydajność obliczeń,
  4. Dostępność oprogramowania
    a) sposób licencjonowania,
    b) koszt,
    c) możliwość wdrożenia i integracji z infrastrukturą obliczeniową PL-Grid.
  5. Możliwość integracji proponowanych metod obliczeniowych/oprogramowania z systemem AuxEx

Wymagania dla Eksperta:

Doświadczenie badawcze z zakresu eksperymentalnej i teoretycznej optyki nieliniowej, spektroskopii laserowej i chemii obliczeniowej potwierdzone dorobkiem publikacyjnym  Publikacje o cyrkulacji międzynarodowej w okresie ostatnich pięciu lat i kierowanie  lub udział w grantach badawczych w dziedzinie chemii teoretycznej i fizycznej.

 

Wycenę wykonywania powyższej ekspertyzy oraz przewidywany czas proszę wysyłać do dnia 26.11.2012 r. na poniższy adres:      agata.wolodkiewicz@pwr.wroc.pl

Powyższą specyfikację można pobrać w formacie PDF

AK, 2012-11-19