Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy badawczej (1b)

Wrocław, 19.11.2012 r.

Zapytanie ofertowe – dot. wykonania ekspertyzy badawczej.

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej, w ramach realizowanego projektu pt. „Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-GRID dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL Grid Plus” poszukuje wykonawcy ekspertyzy badawczej, której tematem będzie:


"Analiza dostępnych metod obliczeniowych ab initio, półempirycznych oraz empirycznych i wskazanie optymalnych do badania właściwości optycznych luminoforów otrzymanych na bazie jednej z grup materiałów: fluorków, fosforanów, tytanianów lub sialonów."


Szczegółowy opis przedmiotu:

    Ekspertyza ma na celu zbudowanie bazy informacji (wiedzy)  zawierającej w sposób komplementarny analizę  zarówno modeli obliczeniowych ab initio w zależności od potrzeb uzupełnionych modelami półempirycznymi, i empirycznymi dla wskazanych (wybranych) materiałów.

 1. Identyfikacja istotnych parametrów wskazanych materiałów optycznych pod kątem możliwości przewidywania ich wartości w ramach modeli teoretycznych.
 2. Zbadanie możliwości określenia przy pomocy metod obliczeniowych: energii stanów zlokalizowanych, charakteru sprzężenia z poszczególnymi modami wibracyjnymi oraz wartości energii relaksacji sieci,  energii i kształtu pasm absorpcji oraz luminescencji, kinetyki luminescencji a także kinetyki relaksacji bezpromienistej.
 3. Ocena i dobór metod obliczeniowych pod kątem dostarczania informacji o:
  1. Strukturze elektronowej stanu podstawowego matrycy luminescencyjnej z uwzględnieniem wpływu defektów struktury.
  2. Strukturze elektronowej matrycy domieszkowanej z uwzględnieniem:
   a) efektów lokalnych – modyfikacji struktury elektronowej domieszki i jej sprzężenia z otoczeniem, zmiany struktury elektronowej matrycy , relaksacji położenia atomów, zmiany długości wiązań lub ich konfiguracji kątowej.
   b) efektów nielokalnych – wpływu rozkładu domieszki na właściwości materiału.
  3. Stanach wzbudzonych i możliwych przejściach elektronowych.
  4. Możliwości analizy dynamiki molekularnej i sieci krystalicznej, w tym co najmniej:
   a) wpływu drgań na poziomy elektronowe w cząsteczkach,
   b) wpływu fononów w ciele stałym.
 4. Analiza dostępnego oprogramowania obliczeniowego realizującego wybrane w Ekspertyzie metody obliczeniowe ze względu na:
  1. Dostarczane informacje o właściwościach materiałów lumionoforowych
  2. Złożoność procedury obliczeniowej,
  3. Wymagania ze względu na oczekiwaną wydajność obliczeń,
  4. Dostępność oprogramowania
   a) sposób licencjonowania,
   b) koszt,
   c) możliwość wdrożenia i integracji z infrastruktura obliczeniowa PL-Grid.
  5. Możliwość integracji proponowanych metod obliczeniowych/oprogramowania z systemem AuxEx


Wymagania dla Eksperta:

Doświadczenie badawcze z zakresu teorii ciała stałego, potwierdzone dorobkiem publikacyjnym Publikacje o cyrkulacji międzynarodowej w okresie ostatnich pięciu lat i kierowanie  lub udział w grantach badawczych w dziedzinie teorii ciała stałego.


Wycenę wykonywania powyższej ekspertyzy oraz przewidywany czas proszę wysyłać do dnia 26.11.2012 r. na poniższy adres:      agata.wolodkiewicz@pwr.wroc.pl

Powyższą specyfikację można pobrać w formacie PDF

AK, 2012-11-19